Aandachtspunten wanneer u een nieuwe woning gaat bouwen

maart 12, 2018

Nieuwe woning

In de komende jaren is het de bedoeling dat er circa 85.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. Voor wie er over nadenkt om zelf een nieuwe woning te gaan bouwen, hebben wij in dit artikel enkele tips.

In de komende jaren zullen de inspanningen om nieuw woningen te bouwen sterk worden opgevoerd. Misschien een goed moment u te laten informeren over wat er allemaal bij komt kijken als u een woning laat bouwen.

 

Langere periode

Wanneer u een bestaande woning koopt, dan is de tijd tussen het moment van koop en de levering van het pand over het algemeen relatief kort.  Als u besluit een pand te kopen dat nog gebouwd moet worden, dan is deze termijn veel langer, misschien zelfs wel langer dan een jaar.

 

Tijdelijk dubbele woonlasten

Wanneer u een hypotheek afsluit voor een nieuw te bouwen woning, wordt de geldlening in één keer ter beschikking gesteld. Dit geld komt in een depot. Uit dit depot worden gedurende de maanden dat de bouw plaatsvindt de hieraan verbonden kosten betaald.  Naarmate de bouw vordert, wordt het saldo in het depot dus lager.

Wat niet iedereen beseft, is dat de hypotheek in uiterlijk 30 jaar moet worden afgelost, wil de hypotheekrente aftrekbaar zijn. Deze maandelijkse aflossingen starten direct nadat het geld is ontvangen. Dus op het moment dat de bouw nog moet beginnen. Deze aflossingen kunnen niet uit het depot worden gefinancierd. In de praktijk betekent dit dat u gedurende de bouw te maken krijgt met de lasten van de woning waarin u woont én de volledige maandelijkse aflossing op de lening voor uw nieuwe woning. U heeft dus tijdelijk dubbele woonlasten.

 

Gunstig voor risico-opslag

Veel geldverstrekkers verlenen een korting op de rente indien de lening beneden een bepaald niveau daalt ten opzichte van de waarde van de woning.  Naarmate de waarde van de woning hoger is dan de lening, krijgt u een hogere korting op de hypotheekrente die u met de bank bent overeengekomen.

Bij nieuwbouw leent u een bedrag voor de bouw van de woning. Doordat u de nieuwe woning binnen afwerkt en inricht, de tuin op orde brengt en de erfafscheiding aanbrengt is in de praktijk te zien dat de actuele waarde van de woning vrij snel hoger is dan het geleende bedrag. Het is daarom verstandig bij het selecteren van de geldverstrekker ook te kijken bij wie u het snelst profiteert van deze korting op de hypotheekrente.

 

 Rechtsbijstandverzekering geen overbodige luxe

Bij nieuwbouw krijgt u gedurende de bouwperiode te maken met veel leveranciers van goederen en diensten. Hoewel de meeste leveranciers erg hun best doen om een goede prestatie neer te zetten, is de kans toch groot dat u met een of meerdere van deze partijen tijdens de bouw in een stevige discussie komt. Wij adviseren onze relaties dan ook om altijd een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voordat de koopovereenkomst wordt gesloten en de bouw begint. Wanneer er eenmaal een geschil is, kan er geen rechtsbijstandverzekering meer worden afgesloten die voor dat betreffende geschil kan worden ingeroepen.

Neem direct contact op!

 

Veel klachten over boeterente

maart 12, 2018

Klachten over boetrente

Er zijn veel klachten over de kosten die banken in rekening brengen wanneer consumenten eerder dan was afgesproken hun lening aflossen; de boeterente. In dit artikel gaan wij in op de achtergrond van deze klachten.

Als u een lening heeft, denkt u vast weleens na over vervroegd aflossen. Hoe korter de periode dat u rente betaalt hoe beter. Maar banken zitten daar over het algemeen niet op te wachten.

Afspraak over rentevaste periode

Bij het afsluiten van een hypotheek maakt u met de bank een afspraak over de periode waarin het rentepercentage dat u over de lening moet betalen gelijk blijft. Op dit moment geldt dat het rentepercentage voor een korte periode lager is, dan wanneer u het rentpercentage voor een lange periode vastzet.

Tussentijdse aflossingen zijn toegestaan

Bij vrijwel elke hypotheek is het toegestaan om jaarlijks een extra bedrag af te lossen zonder dat u hierover kosten hoeft te betalen. Bij de meeste banken mag u 10 % van het geleende bedrag per jaar zonder kosten aflossen.

De bank heeft zelf het geld geleend

Het geld dat de bank aan consumenten uitleent, heeft de bank zelf ook weer geleend. Over deze lening betaalt de bank zelf ook rente. De rente die de bank betaalt aan bijvoorbeeld spaarders is lager dan de rente die de bank rekent aan de mensen die een hypotheek afsluiten. Uit die marge betaalt de bank haar kosten en deze marge bepaalt de hoogte van de winst van de bank.

Wanneer een bank geld uitleent voor bijvoorbeeld 20 jaar, dan leent ze ook geld voor 20 jaar. Bij het lenen van dit geld voor 20 jaar maakt de bank ook afspraken met de spaarders over de rente die zij de komende 20 jaar krijgen. Wanneer alle partijen zich aan hun afspraken houden, dan is er niets aan de hand. Maar wanneer de consument de hypotheek eerder aflost dan was afgesproken, dan krijgt de bank het geld terug dat ze had uitgeleend. Afhankelijk van de renteontwikkelingen kan het dan gebeuren dat de bank dit “extra” geld niet meer kan uitlenen tegen het rentepercentage waartegen de bank het zelf heeft geleend. Op dat moment lijdt de bank verlies.

Boeterente

Wanneer een consument de hypotheek eerder aflost dan was overeengekomen, mag de bank de kosten die zij als gevolg hiervan maakt in rekening brengen. In het verleden waren de banken vrij om in de hypotheekvoorwaarden op te nemen op welke wijze deze kosten berekend zouden worden. Vanuit de Europese Unie is hier in 2016 verandering in gekomen. Bij vervroegde aflossingen die na 14 juli 2016 plaatsvinden mogen banken niet méér kosten in rekening brengen dan zij daadwerkelijk aan financieel nadeel ondervinden. De wijze waarop dit nadeel berekend wordt, moet voor de consument controleerbaar zijn. Hoewel er ook na deze aanpassing nog regelmatig discussies ontstaan over de juistheid van de hoogte van de in rekening gebrachte boeterente, heeft de regeling van de Europese Unie de positie van consumenten wel belangrijk verbeterd.

Vereniging Eigen Huis start proefproces

Zoals aangegeven geldt de nieuwe regeling voor vervroegde aflossingen die ná 14 juli 2016 hebben plaatsgevonden. Vereniging Eigen Huis is van oordeel dat bepaalde banken bij het bepalen van de hoogte van de boeterente over aflossingen die vóór deze datum plaatsvonden, ten onrechte veel te hoge boeterentes hebben berekend. De Vereniging Eigen Huis is daarom een proefproces gestart tegen een aanbieder van hypotheken. De ervaring met dit soort proefprocessen leert dat de definitieve uitkomst hiervan vaak meerdere jaren op zich laat wachten.

Gaat u in de komende tijd uw hypotheek vervroegd aflossen, dan is het in uw belang om de hoogte van de boeterente goed te controleren. Uiteraard zijn wij hier voor onze relaties ook alert op.

Neem direct contact op!

Al een aantal jaar stijgen de woningprijzen.

maart 12, 2018

Stijgen woningprijzen

 

De prijzen van woningen stijgen al geruime tijd. Toch blijft het kopen van een woning voor veel mensen aantrekkelijker dan het huren van een woning.

 

Stijging van de waarde van woning

Al achttien kwartalen op rij stijgen de huizenprijzen. De gemiddelde prijs van een woning bedraagt op dit moment €269.000,-. De oorzaken van de stijging van de huizenprijzen zijn dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn en dat er te weinig nieuwe woningen worden gebouwd.

Lage rente en hoge huren

De verwachting is dat de druk op de woningmarkt nog enige tijd zal voortduren. De rente bevindt zich nog altijd op een historische gezien laag niveau. Veel deskundigen verwachten wel een lichte stijging maar ook dan blijft de rente in hun visie laag.  Tegelijkertijd is te zien dat de huren blijven stijgen.  Zeker in de vrije sector ontwikkelen de huren zich explosief. Hierdoor wordt het kopen van een woning financieel steeds aantrekkelijker.

Niet alleen financieel voordeel

Het hebben van een eigen woning biedt vaak meer dan alleen financieel voordeel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met een eigen woning tevredener zijn over hun woonomgeving dan mensen in huurwoningen.

 

Kom eens praten met onze adviseurs

Denkt u weleens om een (andere) woning te kopen maar twijfelt u of dit financieel mogelijk is? Aarzel dan niet en bel ons op voor een afspraak. Vaak kunnen wij in één gesprek u al een goed beeld geven of uw wensen wel of niet gerealiseerd kunnen worden. Wij denken graag met u mee!

 

Neem direct contact op!

 

‘ Hypotheek binnen een week ’ mag niet waarschuwt de AFM

maart 8, 2018

Hypotheek in een week

Reclame uitingen zoals ‘ Hypotheek binnen een week ’ mag niet waarschuwt de AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Reclames zoals ‘ Hypotheek binnen een week ’ en ‘ Hypotheek binnen 24 uur ’. Wie kent ze niet? Reclames die laten zien hoe snel en gemakkelijk het is om bij hen een hypotheek af te sluiten. Buiten het feit dat het bijna niet haalbaar is om een hypotheek zo snel af te sluiten. Waarschuwt de AFM dat reclames gebaseerd op de snelheid en gemak van het afsluiten van een hypotheek in strijdt is met de regels.

Waarom mag het niet?

Het kopen van een woning is een ingrijpende keuze. Hier zitten flinke financiële gevolgen aan voor de lange termijn. Het is dan ook belangrijk dat consumenten zich goed laten informeren en een goede weloverwogen beslissing kunnen maken. Een hypotheek binnen een dag of week geeft consumenten niet de ruimte om hier rustig over na te denken en de voor en nadelen van diverse constructies tegen elkaar af te wegen. Campagnes waarin consumenten worden gelokt met de snelheid van het afsluiten van een hypotheek zijn dan ook niet toegestaan. De AFM heeft de desbetreffende partijen hierover gewaarschuwd.

Begrip over snelheid

De AFM begrijpt wel dat in de huidige krappe woningmarkt het goed is dat de consument snel duidelijkheid krijgt over de financiering. De toezichthouder vindt het dan ook positief dat hypotheekverstrekkers de doorlooptijden van hypotheekaanvragen proberen te verkorten. Zolang dit allemaal maar zorgvuldig gebeurt én het belang van de consument voorop staat!

Is een hypotheek in een week of dag reëel?

Vaak geven de hypotheekverstrekkers aan dat de hypotheek binnen een week of dag geregeld kan worden, mits je alle benodigde documenten correct en direct aanlevert. Dit is vaak lastiger dan je in eerste instantie zou denken. Oké, recente salarisstroken, werkgeversverklaring en koopovereenkomst. Dat moet nog wel lukken. Maar wat denkt u van taxatierapporten en aangifte inkomstenbelasting? Dit soort zaken kosten vaak al een aantal weken om aan te vragen. Heeft u al deze documenten reeds in uw bezit? Dan gaat het bij veel andere hypotheekverstrekkers vaak ook al een stuk sneller!

Neem direct contact op!

 

AFM gaat strenger toezien op verificatieplicht voor kredietverstrekkers

maart 7, 2018

Strenger toezicht op verificatieplicht

De AFM gaat strenger toezien op de naleving van de verificatieplicht door ondernemingen die kredieten verstrekken boven €1000. Dit is volgens de AFM een belangrijke stap in het tegengaan van overkreditering en het voorkomen dat leningen niet in het belang van de klant zijn.

Van aanbieders van consumptief krediet wordt verwacht dat zij de inkomenspositie van klanten onderzoeken, de zogenoemde verificatieplicht. Bij kredieten van meer dan €1000 schrijft de wet voor dat de financiële situatie van de klant moet worden geverifieerd.

Zicht op financiële positie

Kredietaanbieders moeten er in dit geval voor zorgen dat zij voldoende informatie hebben over de financiële positie van hun klanten voordat zij een krediet verstrekken of overgaan tot verhoging van de kredietlimiet. Hierbij kan gedacht worden aan een loonstrook en bankafschriften. De kredietaanbieder moet beoordelen of de financiële situatie van de consument voldoende is om de last van een krediet te dragen. Hiermee wordt ongewenste ‘stapeling’ van verschillende kredieten voorkomen en de kans op betalingsproblemen verkleind.

De AFM zal er daarom op toe gaan zien dat aanbieders geen kredieten aanbieden of kredieten verhogen waarvan het totale kredietbedrag meer dan € 1000 bedraagt, als zij niet beschikken over voldoende informatie over de financiële positie van de consument.

 

Bron: www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2018/

Tevreden met de woning? Tevreden met het leven!

februari 5, 2018

Een leuk weetje: enkele conclusies uit recent onderzoek uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

Bent u tevreden over uw woning?

Begin januari 2018 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek gepubliceerd waarin het verband werd gezocht tussen de mate waarin mensen tevreden zijn met hun woning en tevreden zijn met hun leven.  Het CBS komt tot de volgende constateringen

 • Ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving, geven aan tevreden te zijn met hun leven.
 • Van personen die aangeven ontevreden te zijn met hun woning is “slechts” 69% tevreden met hun leven.
 • De woonomgeving speelt ook een heel belangrijke rol bij de tevredenheid over het eigen leven.
 • Bewoners van een vrijstaande woning zijn vaker tevreden met hun leven (97%) dan mensen met een etagewoning (88%)

Wat wij voor u kunnen betekenen tijdens het adviesproces.

februari 5, 2018

Een hypotheek afsluiten doet de gemiddelde consument hooguit een aantal keer in zijn of haar leven. Grote beslissingen vragen om een passend advies. 

 Wanneer u een hypotheek afsluit, gaat u een verplichting aan die voor een groot aantal jaren een fors deel van uw inkomen in beslag neemt. Het is verstandig u daarbij goed te laten adviseren. Wij leggen kort uit wat ons kantoor tijdens zo’n adviesproces onder meer voor u doet.

 Wat is verantwoord om te lenen?

Niet het leukste onderdeel van ons advies. Voordat u op huizenjacht gaat, is het verstandig om eerst te onderzoeken wat het bedrag is dat u in uw situatie kunt lenen. Er gelden wettelijke maxima gebaseerd op inkomen en de waarde van de woning. Maxima die beogen te voorkomen dat mensen door een te hoge hypotheek in financiële problemen raken.

Wat zijn de alternatieven?

De vraag “Wat kan ik maximaal lenen” is niet helemaal de juiste vraag. Wij beantwoorden liever de vraag hoe u met zo min mogelijk te lenen toch de woning van uw wensen kunt kopen. Soms zijn er bepaalde verzekeringen of vermogensbestanddelen die kunnen worden ingezet. Of zijn er aardige ouders of grootouders die een rol bij de financiering van de woning willen spelen.

Wie koopt en wie leent?

Vaak wordt de woning gekocht door twee partners. Natuurlijk hoopt iedereen dat de relatie lang en gelukkig zal zijn. Maar we moeten ook realistisch zijn. Relaties kunnen eindigen. Vooraf moet dan duidelijk zijn wat de situatie bij scheiding is.

Wie heeft de beste voorwaarden en rente?

Geldverstrekkers zijn er in overvloed. Wanneer er alleen op de hoogte van de rente gelet hoeft te worden dan zou de vergelijking niet zo moeilijk zijn. Naast de rente zijn er ook voorwaarden. Een heel lage rente betekent in de praktijk vaak minder goede voorwaarden. Het is dus belangrijk naar beide te kijken. Kan de hypotheek met een verhuizing worden meegenomen? Welke boete moet worden betaald bij vervroegde aflossing? Hoe bepaalt men de rente bij een verlenging? Moet, bij een aflossingsvrije hypotheek, de lening op het eind van de contractperiode echt worden afgelost of kan deze dan weer worden verlengd? Het zijn maar een paar van de vele vragen die wij in onze vergelijking betrekken.

Wel of geen Nationale Hypotheek Garantie?

Afhankelijk van de hoogte van de koopsom kan wel of geen Nationale Hypotheek Garantie worden aangeschaft. Hiervoor betaalt u eenmalig een bedrag. Zo’n garantie geeft een vangnet wanneer u bij calamiteiten als werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Daarvoor gelden echter wel allerlei voorwaarden. Het is dus niet zo dat wanneer “even de hypotheek niet betaald kan worden” de Nationale Hypotheek Garantie de betaling van u overneemt.

Rentevast periode

Hoe langer de periode waarvoor u de hypotheekrente ‘vast’ zet, hoe hoger het rentepercentage dat u moet betalen. Hiervoor krijgt u dan wel de zekerheid van stabiele lasten. Wat in uw situatie verstandig is? Daar praten we dus graag met u over voordat we een advies geven.

Fiscaliteit

Rondom hypotheken gelden er tal van fiscale bepalingen. Die zijn belangrijk omdat het voor uw besteedbaar inkomen veel uitmaakt of u de hypotheekrente wel of niet van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken. Zeker wanneer u bijvoorbeeld eerder een woning heeft gehad of bent gescheiden zijn er tal van fiscale aandachtspunten die we nauwkeurig moeten uitzoeken om tot een goed advies te komen.

De geldverstrekker moet soms ook een zetje hebben

Voordat de geldverstrekker het door u gewenst bedrag overmaakt naar de notaris die de eigendomsoverdracht van de woning gaat begeleiden, moet er veel gebeuren. Geldverstrekkers willen tal van documenten zien voordat ze de lening verstrekken. Een bepaald document vergeten? Het risico is dan dat de aanvraag weer onder op de stapel komt. Soms aarzelen geldverstrekkers ook of ze de lening wel willen verstrekken. Bijvoorbeeld bij ondernemers of mensen met een variabele arbeidsovereenkomst. Als uw adviseur willen wij deze geldverstrekkers waar nodig dan graag “een zetje geven” om toch de goede beslissing te nemen.

 

Uw financiering vraagt van ons veel aandacht

Er moet nog veel meer gebeuren op ons kantoor voordat u daadwerkelijk de voor u passende hypotheeklening heeft. Bovenstaande punten zijn slechts een illustratie van zaken die wij voor onze relaties doen, maar die zijn voor u niet altijd even zichtbaar.  We doen het graag!

Wat is duokoop?

februari 5, 2018

In de komende tijd zult u waarschijnlijk vaker het begrip DUOKOOP lezen. In deze nieuwsbrief leggen wij uit wat dit begrip inhoudt.

Wat is duokoop?

Wie een huis koopt, valt voor de mooie bouwstijl van de woning. Of de praktische indeling. En natuurlijk dat mooie stukje grond waarop het huis is gebouwd.

Stenen en grond

Wanneer u een woning koopt, koopt u het pand (de stenen) maar ook de grond waarop de woning staat. Hoewel elke situatie anders is, wordt als vuistregel aangenomen dat de waarde van de grond circa 30% van de koopprijs bedraagt en de woning dus 70%. Samen vormen zij de koopprijs.

Maximale financiering

Op grond van de wet moeten banken zorgvuldig toetsen of een hypotheek die een consument aanvraagt draagbaar is. Dat wil zeggen dat de lasten verbonden aan de hypotheek, rente en aflossing, ook op termijn voor de consument betaalbaar zijn.

Banken kijken onder meer naar het inkomen en de uitgaven van degene die de hypotheek wil afsluiten. Banken hebben wettelijk de plicht om niet meer financiering te verstrekken dan op basis van de feiten die op het moment van het afsluiten van de hypotheek bekend zijn, verantwoord is. Dit leidt op enig moment tot een maximaal bedrag dat de bank wil uitlenen voor de aanschaf van de woning.

Dat kan dus beteken dat iemand graag een huis wil kopen, maar dit niet kan omdat de bank de lening niet wil en mag verstrekken. Laten we het voorbeeld nemen van een woning van €100.000 en een bank die op basis van de berekeningen slechts €80.000 wil uitlenen. Wanneer de consument alleen de woning en niet de grond hoeft te kopen, zou dit prima lukken. Immers de woning zal zonder grond slechts circa €70.000 kosten.!

 

DUOKOOP trekt aankoop woning en grond uit elkaar

Bij DUOKOOP vinden er gelijktijdig twee koopovereenkomsten plaats. De consument koopt de woning en een organisatie koopt de grond. Vervolgens geeft deze organisatie de grond aan de koper in erfpacht. Hiervoor moet de consument jaarlijks een bedrag betalen.

Het effect hiervan is dat de consument toch de woning kan kopen en hiervan direct het woongenot heeft. Ook over de grond kan hij direct beschikken. Deze is immers levenslang aan hem in erfpacht gegeven. Jaarlijks betaalt hij aan de eigenaar van de grond hiervoor een bepaald bedrag.

De constructies is aantrekkelijk voor onder meer pensioenfondsen die op deze manier veilig een deel van hun middelen kunnen beleggen.

Randvoorwaarden

De constructie kan in bepaalde situaties interessant zijn. Maar natuurlijk zijn er aandachtspunten. We noemen er enkele:

 • Welk bedrag moet jaarlijks voor het gebruik van de grond worden betaald en op basis waarvan kan dit bedrag jaarlijks worden aangepast?
 • Heeft de woningeigenaar het recht om, wanneer zijn financiële situatie dat toelaat, de grond alsnog te kopen en zo ja tegen welk bedrag?
 • Is de woning nog te verkopen indien het eigendom van de grond bij een ander berust?
 • Kan deze constructie ook in combinatie met een Nationale Hypotheek Garantie?
 • Mag de erfpacht die jaarlijks betaald moet worden, net als de hypotheekrente, in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen?

 

Interessant maar wel met goed advies

DUOKOOP kan in bepaalde situaties een aantrekkelijke optie zijn. Bijvoorbeeld in de situatie dat het huidige inkomen net onvoldoende is om de gevraagde financiering rond te krijgen. Maar ook voor senioren (op dit moment tot 65 jaar) die deze mogelijkheid willen gebruiken om overwaarde vrij te maken voor aanpassingen aan de woning. Maar zoals altijd geldt ook hier dat een goed advies noodzakelijk is. DUOKOOP is niet een volstrekt nieuwe oplossing. Recent is er een nieuwe organisatie gekomen die deze constructie aanbiedt. Wij verwachten dat de media hier aandacht aan gaan besteden. Vandaar dat wij in deze nieuwsbrief u alvast op hoofdlijnen informeren.

Wilt u meer weten over deze bijzondere vorm van financiering van een woning, laat ons dat dan weten. We zorgen ervoor dat u snel de gewenste informatie ontvangt.

Gemiddelde koopsom van woningen.

februari 5, 2018

Het is iedereen wel duidelijk. Het gaat goed met de woningmarkt. De prijzen rijzen de pan uit, lezen we in de media. Zijn de woningprijzen dan nog nooit zo hoog geweest?

 In december 2017 zijn er 26.398 woningen verkocht. Dit is een stijging van 4,4 procent ten opzichte van december 2016. In de afgelopen periode heeft u in de media regelmatig dit soort berichten gelezen. Cijfers kunnen juist zijn, maar zonder goede toelichting toch een verkeerde indruk wekken.

Stijging op stijging

De media brengen met graagte dit soort nieuws: “het aantal verkochte woningen is weer gestegen, de gemiddelde koopsom is opnieuw hoger”, ect. Wij adviseren onze relaties altijd om niet te snel conclusies te trekken uit dit soort berichten en illustreren dit graag aan de hand van twee grafieken.

Afgelopen vijf jaar:

In de eerste grafiek ziet u de gemiddelde prijs waarvoor woningen in de afgelopen vijf jaar werden verkocht:

Grafiek gemiddelde koopsom

U ziet sinds 2013 een voortdurende stijging van de gemiddelde koopsom. Een eerste reactie zou kunnen zijn dat de prijzen wel heel fors zijn gestegen t.o.v 2013. Zitten we misschien niet aan de top? En zullen de prijzen vanaf nu alleen maar weer gaan dalen?

Afgelopen tien jaar:

Kijken we naar dezelfde gemiddelde koopsom, maar dan in plaats van 5 naar een periode van 10 jaar, dan ontstaat een heel ander beeld:

Grafiek gemiddelde koopsom

We zien dan dat de prijzen van nu zich ongeveer bevinden op het niveau van de gemiddelde koopsommen van 2008! De stijging die we in de eerste grafiek zagen, was feitelijk een correctie van de sterke daling die in de periode 2009 -2013 plaatsvond.

Het Kadaster heeft op haar site een nuttige applicatie geplaatst. Daarmee kunt u allerlei gegevens over aantallen woningen, woningprijzen, etc. over een reeks van jaren bekijken. Zowel landelijk als per provincie. Aardig om eens te kijken:

https://www.kadaster.nl/aantal-woningen.

Prinsjesdag: de cijfers op een rij.

oktober 4, 2017

prinsjesdag

In de miljoenennota zoals het Kabinet die op Prinsjesdag presenteerde staan de inkomsten en uitgaven van de overheid op een rij. Wanneer gekeken wordt naar de inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de aankoop van woningen door burgers en de hypotheken die daarvoor worden afgesloten is het volgende beeld te zien:

 • In 2018 heeft de overheid als gevolg van het aftrekbaar zijn van de hypotheekrente 10,1 miljard lagere belastinginkomsten dan wanneer er geen hypotheekrenteaftrek zou zijn.
 • De gemiddelde rente over alle hypotheken lag begin 2017 iets lager dan 3 % .
 • Het totale eigenwoningforfait bedraagt 3,3 miljard in 2018. Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning.
 • De inkomsten uit overdrachtsbelasting bedragen 2,7 miljard.

 Worden de “plussen” en “minnen” bij elkaar gezet, dan kost de hypotheekrenteaftrek de overheid 4 miljard euro. Dat is veel geld, maar minder dan wel eens in allerlei discussies wordt gesuggereerd.