Huurbeding: hoe gaan geldverstrekkers ermee om?

mei 7, 2018

In vrijwel alle hypotheekovereenkomsten die in het verleden werden afgesloten, verbood de geldverstrekker de huiseigenaar om zonder voorafgaande toestemming van deze geldverstrekker de woning geheel of gedeeltelijk te verhuren.

Het ouderwetse huurbeding

De gedachte achter dit beding is dat de geldverstrekker de woning leeg wil kunnen verkopen in het geval de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Huurders hebben in Nederland een hoge rechtsbescherming. Voor een bank is het dan lastig om het pand zonder de huurders te verkopen. Een pand dat voor een deel is verhuurd levert te weinig op om de hypotheekschuld geheel of voor het grootste deel af te lossen.

Tijden veranderen

Zoals we in deze nieuwsbrief al hebben gezien zijn er diverse veranderingen die ook gevolgen hebben voor het huurbeding. Zo zijn er geldverstrekkers die juist een hypotheek verstrekken aan consumenten die daarmee een woning gaan kopen om deze vervolgens te verhuren. Dan is zo’n huurbeding natuurlijk onzin. Ook is er sinds 2016 een wettelijke bescherming van consumenten met een hypotheek waardoor een geldverstrekker zich sterk moet inspannen om de noodzaak tot gedwongen verkoop te voorkomen.

Familie tot in 2e graad

Recent heeft een geldverstrekker een nieuwe hypotheek geïntroduceerd die toestaat dat de consument de woning waarin hij zelf woont gedeeltelijk verhuurt aan familieleden tot in de tweede graad. Een dergelijke situatie zal zich in de komende jaren naar verwachting steeds vaker voordoen. Bijvoorbeeld bij ouderen met een grote woning van wie een kind na een echtscheiding geen eigen woonruimte kan krijgen of kleinkinderen die moeten wachten op een sociale huurwoning of een aantal jaren moeten sparen om een eigen woning te kunnen kopen. Ook in het kader van mantelzorg zal het steeds vaker voorkomen dat een familielid inwoont.

Onderverhuur heeft de nodige consequenties

Los van de vraag of de hypotheekverstrekker wel of geen toestemming geeft voor het verhuren van (een deel van het) pand waar een hypotheek op rust heeft dergelijke verhuur soms vergaande fiscale, juridische en financiële gevolgen voor zowel de eigenaar van het pand als de huurder.

Eerst met ons bespreken

Heeft u een woning waarop een hypotheek rust? Of wilt u een hypotheek die u in de toekomst het recht geeft de woning voor een deel te verhuren? Kom dan eerst met ons praten voordat u met iemand een huurovereenkomst afsluit. Wij kunnen dan samen met u bespreken welke argumenten er zijn om de geldverstrekker te bewegen om akkoord te gaan met (tijdelijke) verhuur. Of om een geldverstrekker te kiezen die bij voorbaat akkoord gaat met deze verhuur.

Senioren kunnen makkelijker een hypotheek afsluiten

mei 7, 2018

De verwachting is dat in de komende jaren veel senioren behoefte hebben aan een hypotheek. Tot nu toe was dat niet altijd even gemakkelijk. Maar dat gaat vanaf 17 juni 2018 veranderen.

 

 Behoefte aan een nieuwe hypotheek

De verwachting is dat in de komende tijd veel senioren de behoefte krijgen aan een financiering voor de aankoop of verbouwing van een woning. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende wensen om:

 • de woning bouwkundig aan te passen zodat zij tot op hoge leeftijd de woning kunnen blijven bewonen;
 • de oude (grote) woning te verkopen en een kleinere woning, al dan niet met bepaalde zorgvoorzieningen, te kopen;
 • energiebesparende maatregelen te nemen die het wooncomfort verhogen, de woonlasten verlagen en bijdragen aan bescherming van het milieu.

 

Wettelijke regels knelden

Banken moeten bij de beslissing om een hypotheek te verstrekken voldoen aan wettelijke eisen. Bij deze wettelijke eisen worden bepaalde regels gehanteerd.  Deze regels geven aan wanneer gemiddeld genomen het verstrekken van een lening wel of niet verantwoord is.

Bij senioren verandert het inkomen vaak nadat het arbeidzame leven is afgesloten. De financieringsregels waaraan banken de aanvraag voor een hypotheek moeten toetsen, blijken in de praktijk in deze situatie niet goed te werken. Het gevolg is dat veel aanvragen van senioren voor een hypotheeklening min of meer automatisch worden afgewezen.

 

Regels worden aangepast

Minister Ollongrun van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd met aanpassingen van deze regels. Geldverstrekkers mogen vanaf 17 juni 2018 aanvragen van consumenten die al AOW ontvangen of over maximaal 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken, toetsen op basis van de werkelijke lasten die deze consumenten na de financiering zullen hebben. Hierdoor komen veel meer senioren dan op dit moment in aanmerking voor een hypotheek.

 

Ook Nationale Hypotheek Garantie mogelijk

Vanaf 17 juni 2018 is het voor senioren ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten en daarvoor een Nationale Hypotheek Garantie af te sluiten. Deze garantie geeft extra zekerheid als door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden de maandelijkse hypotheeklasten niet meer betaald kunnen worden. Wel wordt van de doelgroep senioren dan geëist, dat wordt gekozen voor een lange periode waarin de hypotheekrente wordt vastgezet. Met de huidige lage rentes zal dit voor de meeste senioren geen bezwaar zijn.

Wilt u meer informatie over de nieuwe mogelijkheden voor senioren om een hypotheek af te sluiten? Laat het ons weten. Wij geven u graag meer uitgebreide informatie.

Oppassen met huis kopen om te verhuren

mei 7, 2018

Wij zien dat steeds meer mensen besluiten om een woning te kopen om deze vervolgens te verhuren. Wij adviseren u zich goed te oriënteren voordat u hiertoe besluit.

Lage rente en weinig huurwoningen

Kijken we naar de inflatie en de belasting die over spaargeld moet worden betaald (rendementsheffing), dan is de conclusie dat door de lage rente de meeste spaarders elk jaar de koopkracht van hun spaargeld feitelijk iets achteruit zien gaan.

Tegelijkertijd zijn er veel te weinig huurwoningen. In de vrije sector stijgen de prijzen van huurwoningen dan ook snel. Die twee factoren, lage rente en hoge huurprijzen, leiden ertoe dat steeds meer mensen besluiten een woning te kopen om deze vervolgens te gaan verhuren.

 

Volledig zelf financieren of deels met hypotheek

De aankoop van een woning om deze vervolgens te verhuren kan volledig worden gefinancierd met eigen middelen. Iemand met bijvoorbeeld een eigen vermogen van €300.000 kan dit geld gebruiken om een woning te kopen voor bijvoorbeeld €250.000. Hij kan ook besluiten twee woningen van elk €250.000 te kopen waarbij hij in elke woning €125.000 eigen geld stopt en voor het restant op elke woning een hypotheek van €125.000 afsluit. Voor de bank is dit risico aantrekkelijk. Immers tegen een lening van

€125.000 staat telkens een onderpand met een waarde van €250.000!

Inmiddels zijn er meerdere geldverstrekkers die bereid zijn dergelijke hypotheken te verstrekken. Zo heeft recent een geldverstrekker bekend gemaakt maximaal drie woningen op naam van een consument via een hypotheek te willen financieren.

 

Niet zonder risico

Het rendement dat op deze wijze behaald kan worden lijkt aantrekkelijk. Het is echter verstandig om ook de risico’s en mogelijke nadelen te betrekken in de keuze om een of meer woningen te gaan kopen om deze te verhuren. De volgende punten verdienen de aandacht:

 • Door de jaren heen zien we dat de waarde van onroerend goed sterk kan fluctueren. Hoewel de prijzen nu stijgen kan bijvoorbeeld een nieuwe economische crisis deze prijzen ook weer hard doen dalen. Uw kapitaal zit dan vast in stenen. Als u het kapitaal op dat moment nodig hebt, dan kunt u er waarschijnlijk alleen maar over beschikken door de woning met verlies te verkopen.
 • Vanuit de politiek wordt kritisch gekeken naar deze nieuwe vormen van “huisjesmelkerij”. Zowel plaatselijk als landelijk wordt de roep om beperkende maatregelen steeds luider. Dit zouden ook fiscale maatregelen kunnen zijn die het rendement dat met de aankoop beoogd was, onhaalbaar maakt.
 • De verhuurder is verplicht een groot deel van de kosten te dragen, die nodig zijn om de woning bewoonbaar te houden. Afhankelijk van de kwaliteit van de woning kunnen de kosten, zeker op langere termijn gezien, fors in de papieren gaan lopen. Onderhoud, zoals het buitenschilderwerk zal periodiek terugkomen.
 • Huurders genieten in Nederland een zeer sterke bescherming. In de praktijk betekent dit dat het lastig is om de huurovereenkomst met een huurder op te zeggen. Ook brengt het huurrecht met zich mee, dat een huurder het recht heeft om allerlei zaken voor wat betreft onderhoud en huurprijs van de verhuurder te eisen. Er zijn verschillende partijen, zoals makelaars, die namens u alle contacten met de huurders willen onderhouden. Echter, deze partijen vragen hiervoor een vergoeding die weer ten koste gaat van het beoogde rendement.
 • U krijgt te maken met extra kosten zoals de brandverzekering en de jaarlijkse onroerendezaakbelasting. Ook kan een gemeente ten aanzien van de rioolheffing besluiten zowel een deel toe te rekenen aan de huurder als aan de eigenaar. Dit verschilt per gemeente.

Al deze kosten verminderen uiteindelijk het netto rendement over uw investering.

Wilt u meer weten over een of meer hypotheken bestemd om de aankoop van een woning te financieren die u wilt verhuren? Er valt het nodige over te vertellen. Wij nodigen u daarvoor graag uit voor een gesprek.

Berichtgeving over aflossingsvrije hypotheek verdient enige nuancering

mei 7, 2018

De teneur van veel van de berichtgeving over de aflossingsvrije hypotheek is dat, als op het eind van de looptijd niet wordt afgelost, de bank de consument uit zijn huis zet om de woning vervolgens “leeg” te verkopen. De werkelijkheid is echter een stuk genuanceerder.

De aflossingsvrije hypotheek

Voor 2013 zijn er veel aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Dit zijn hypotheken waarbij de bank en de consument afspreken dat tijdens de looptijd van de hypotheek geen aflossing op de lening plaatsvindt. Zo’n looptijd is vaak 30 jaar. Afgesproken wordt dat op het eind van deze periode de consument de lening in één keer terugbetaalt. Een van de voordelen van deze aflossingsvrije hypotheek is dat de consument gedurende de hele looptijd over het volledige, geleende bedrag de hypotheekrente op zijn belastbaar inkomen in mindering mag brengen.

Consumenten met een aflossingsvrije hypotheek reserveren vaak maandelijks een bedrag om de lening uiteindelijk af te lossen. Bijvoorbeeld via een beleggingsfonds of op een spaarrekening. Als het gespaarde bedrag op het eind van de looptijd van de geldlening net zo hoog is als de schuld die moet worden terugbetaald, dan wordt daarmee de lening afgelost en is de woning vrij van hypotheek.

Vanaf 2013 geldt er een andere fiscale regel. Wanneer u nu voor het eerst een nieuwe hypotheek afsluit, moet u hierop maandelijks aflossen wilt u de hypotheekrente die u over de lening betaalt van uw belastbaar inkomen mogen aftrekken. In deze situatie betaalt u dus maandelijks rente en lost u op de lening af. Elk jaar wordt daarmee uw hypotheekschuld iets lager. Op het eind van de looptijd van de hypotheek is deze daarmee volledig afgelost.

 

Niet iedereen met aflossingsvrije hypotheek spaart

Het blijkt dat niet iedereen met een aflossingsvrije hypotheek spaart. Circa één op de drie huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek weet op dit moment niet hoe zij te zijner tijd de hypotheekschuld gaan aflossen. Het is specifiek deze groep van consumenten waarover veel media in de afgelopen weken hebben bericht.

De teneur van veel van deze berichten is, dat wanneer deze consumenten de lening op het eind van de looptijd niet kunnen terugbetalen, de bank de woning openbaar zal verkopen. De consument moet dan dus zijn woning verlaten.

Uit de reacties op deze berichten in de media begrijpen wij dat veel consumenten erg zijn geschrokken en zich zorgen maken of zij in de toekomst in hun woning kunnen blijven wonen. De werkelijkheid is veel genuanceerder dan die uit de berichten in de media. Wij lichten dit graag toe.

 

Wettelijke bescherming

Sinds 2016 heeft de wetgever via wettelijke bepalingen huiseigenaren een forse extra bescherming gegeven in de situatie dat zij mogelijk niet aan hun verplichting om de lening af te lossen kunnen voldoen. De bank is in zo’n situatie verplicht in overleg te gaan met de klant en samen met de klant te zoeken naar oplossingen. Een gedwongen verkoop komt pas aan de orde als er echt geen enkele andere oplossing is.

 

Veel oplossingen zijn mogelijk

De praktijk laat zien dat banken en consumenten bijna altijd een oplossing vinden. Wij noemen een aantal oplossingen die wij in onze adviespraktijk regelmatig tegenkomen:

 • Wanneer de huiseigenaar in staat is maandelijks de rente te blijven voldoen, dan is er voor de bank vaak al geen reden meer om te eisen dat de lening op het eind van de leningsperiode volledig wordt afgelost. Met de bank wordt per einddatum gewoon een nieuwe leningsperiode afgesproken.
 • Vaak zijn de woningen 20 of 30 jaar geleden gekocht. De huidige marktwaarde is dikwijls fors hoger dan de hypotheekschuld. De actuele waarde van de woning is bijvoorbeeld €300.000 terwijl de hypotheekschuld €150.000 is. Door de lening te verlengen loopt de bank vrijwel geen risico. Als de bank waar de eerste hypotheek gesloten is deze lening niet wil verlengen, dan zijn er voldoende andere banken die een dergelijke lening in zo’n situatie wel willen verstrekken.
 • Ook maken wij het regelmatig mee dat consumenten niet de hele lening op het eind van de looptijd kunnen aflossen, maar wel een gedeelte. Ook dit maakt het gemakkelijker om de leningsperiode te verlengen of een nieuwe hypotheek aan te gaan.

 

Huren is vaak duurder

De wetgever heeft de huiseigenaar extra willen beschermen omdat een gedwongen verkoop een ingrijpende maatregel is. Zo’n gedwongen verkoop leidt tot hoge extra kosten die aan de consument in rekening worden gebracht. Daarnaast is de opbrengst uit zo’n verkoop vaak onvoldoende om de hele schuld af te lossen. De consument kan dan geconfronteerd worden met een restschuld. Tot slot is er voor de consument geen goed alternatief. Als hij gedwongen uit zijn woning gaat, zal hij niet snel een andere woning kunnen kopen. Dit betekent dat hij iets moet gaan huren. Maar op dit moment liggen in vrijwel alle situaties de kosten van huren fors hoger dan de kosten van een hypotheek.

 

Drie probleemsituaties

Niet altijd kan een oplossing worden gevonden wanneer bij een aflossingsvrije hypotheek de consument de lening niet kan terugbetalen.

Een eerste situatie is die waarin de consument niet wil overleggen met de bank en elk contact afwijst. Dit is niet verstandig, want uiteindelijk zal de lening ooit moeten worden terugbetaald.

Een tweede situatie is die waarin de consument de bestaande rente over de aflossingsvrije hypotheek niet meer kan betalen en er ook in de toekomst geen perspectief is dat hij dit wel zal kunnen. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een echtscheiding, werkloosheid of overlijden van een van de partners. Wanneer bij de hypotheek geen Nationale Hypotheek Garantie is afgesloten, kunnen dit soort calamiteiten ertoe leiden dat de consument de rente niet meer kan betalen.

Een derde situatie is die waarin de hypotheekschuld fors hoger is dan de actuele waarde van de woning. Ook dan zal het lastig zijn om banken te bewegen de bestaande lening te verlengen of een nieuwe lening aan te gaan.

 

Ons advies: Kom met ons praten

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? En weet u niet helemaal zeker of en zo ja voor welk deel u deze lening op het eind van de looptijd kunt aflossen? Blijf dan niet rondlopen met uw zorgen, maar maak met ons een afspraak. Vaak blijken er goede oplossingen mogelijk.

Aandachtspunten wanneer u een nieuwe woning gaat bouwen

maart 12, 2018

Nieuwe woning

In de komende jaren is het de bedoeling dat er circa 85.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. Voor wie er over nadenkt om zelf een nieuwe woning te gaan bouwen, hebben wij in dit artikel enkele tips.

In de komende jaren zullen de inspanningen om nieuw woningen te bouwen sterk worden opgevoerd. Misschien een goed moment u te laten informeren over wat er allemaal bij komt kijken als u een woning laat bouwen.

 

Langere periode

Wanneer u een bestaande woning koopt, dan is de tijd tussen het moment van koop en de levering van het pand over het algemeen relatief kort.  Als u besluit een pand te kopen dat nog gebouwd moet worden, dan is deze termijn veel langer, misschien zelfs wel langer dan een jaar.

 

Tijdelijk dubbele woonlasten

Wanneer u een hypotheek afsluit voor een nieuw te bouwen woning, wordt de geldlening in één keer ter beschikking gesteld. Dit geld komt in een depot. Uit dit depot worden gedurende de maanden dat de bouw plaatsvindt de hieraan verbonden kosten betaald.  Naarmate de bouw vordert, wordt het saldo in het depot dus lager.

Wat niet iedereen beseft, is dat de hypotheek in uiterlijk 30 jaar moet worden afgelost, wil de hypotheekrente aftrekbaar zijn. Deze maandelijkse aflossingen starten direct nadat het geld is ontvangen. Dus op het moment dat de bouw nog moet beginnen. Deze aflossingen kunnen niet uit het depot worden gefinancierd. In de praktijk betekent dit dat u gedurende de bouw te maken krijgt met de lasten van de woning waarin u woont én de volledige maandelijkse aflossing op de lening voor uw nieuwe woning. U heeft dus tijdelijk dubbele woonlasten.

 

Gunstig voor risico-opslag

Veel geldverstrekkers verlenen een korting op de rente indien de lening beneden een bepaald niveau daalt ten opzichte van de waarde van de woning.  Naarmate de waarde van de woning hoger is dan de lening, krijgt u een hogere korting op de hypotheekrente die u met de bank bent overeengekomen.

Bij nieuwbouw leent u een bedrag voor de bouw van de woning. Doordat u de nieuwe woning binnen afwerkt en inricht, de tuin op orde brengt en de erfafscheiding aanbrengt is in de praktijk te zien dat de actuele waarde van de woning vrij snel hoger is dan het geleende bedrag. Het is daarom verstandig bij het selecteren van de geldverstrekker ook te kijken bij wie u het snelst profiteert van deze korting op de hypotheekrente.

 

 Rechtsbijstandverzekering geen overbodige luxe

Bij nieuwbouw krijgt u gedurende de bouwperiode te maken met veel leveranciers van goederen en diensten. Hoewel de meeste leveranciers erg hun best doen om een goede prestatie neer te zetten, is de kans toch groot dat u met een of meerdere van deze partijen tijdens de bouw in een stevige discussie komt. Wij adviseren onze relaties dan ook om altijd een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voordat de koopovereenkomst wordt gesloten en de bouw begint. Wanneer er eenmaal een geschil is, kan er geen rechtsbijstandverzekering meer worden afgesloten die voor dat betreffende geschil kan worden ingeroepen.

Neem direct contact op!

 

Veel klachten over boeterente

maart 12, 2018

Klachten over boetrente

Er zijn veel klachten over de kosten die banken in rekening brengen wanneer consumenten eerder dan was afgesproken hun lening aflossen; de boeterente. In dit artikel gaan wij in op de achtergrond van deze klachten.

Als u een lening heeft, denkt u vast weleens na over vervroegd aflossen. Hoe korter de periode dat u rente betaalt hoe beter. Maar banken zitten daar over het algemeen niet op te wachten.

Afspraak over rentevaste periode

Bij het afsluiten van een hypotheek maakt u met de bank een afspraak over de periode waarin het rentepercentage dat u over de lening moet betalen gelijk blijft. Op dit moment geldt dat het rentepercentage voor een korte periode lager is, dan wanneer u het rentpercentage voor een lange periode vastzet.

Tussentijdse aflossingen zijn toegestaan

Bij vrijwel elke hypotheek is het toegestaan om jaarlijks een extra bedrag af te lossen zonder dat u hierover kosten hoeft te betalen. Bij de meeste banken mag u 10 % van het geleende bedrag per jaar zonder kosten aflossen.

De bank heeft zelf het geld geleend

Het geld dat de bank aan consumenten uitleent, heeft de bank zelf ook weer geleend. Over deze lening betaalt de bank zelf ook rente. De rente die de bank betaalt aan bijvoorbeeld spaarders is lager dan de rente die de bank rekent aan de mensen die een hypotheek afsluiten. Uit die marge betaalt de bank haar kosten en deze marge bepaalt de hoogte van de winst van de bank.

Wanneer een bank geld uitleent voor bijvoorbeeld 20 jaar, dan leent ze ook geld voor 20 jaar. Bij het lenen van dit geld voor 20 jaar maakt de bank ook afspraken met de spaarders over de rente die zij de komende 20 jaar krijgen. Wanneer alle partijen zich aan hun afspraken houden, dan is er niets aan de hand. Maar wanneer de consument de hypotheek eerder aflost dan was afgesproken, dan krijgt de bank het geld terug dat ze had uitgeleend. Afhankelijk van de renteontwikkelingen kan het dan gebeuren dat de bank dit “extra” geld niet meer kan uitlenen tegen het rentepercentage waartegen de bank het zelf heeft geleend. Op dat moment lijdt de bank verlies.

Boeterente

Wanneer een consument de hypotheek eerder aflost dan was overeengekomen, mag de bank de kosten die zij als gevolg hiervan maakt in rekening brengen. In het verleden waren de banken vrij om in de hypotheekvoorwaarden op te nemen op welke wijze deze kosten berekend zouden worden. Vanuit de Europese Unie is hier in 2016 verandering in gekomen. Bij vervroegde aflossingen die na 14 juli 2016 plaatsvinden mogen banken niet méér kosten in rekening brengen dan zij daadwerkelijk aan financieel nadeel ondervinden. De wijze waarop dit nadeel berekend wordt, moet voor de consument controleerbaar zijn. Hoewel er ook na deze aanpassing nog regelmatig discussies ontstaan over de juistheid van de hoogte van de in rekening gebrachte boeterente, heeft de regeling van de Europese Unie de positie van consumenten wel belangrijk verbeterd.

Vereniging Eigen Huis start proefproces

Zoals aangegeven geldt de nieuwe regeling voor vervroegde aflossingen die ná 14 juli 2016 hebben plaatsgevonden. Vereniging Eigen Huis is van oordeel dat bepaalde banken bij het bepalen van de hoogte van de boeterente over aflossingen die vóór deze datum plaatsvonden, ten onrechte veel te hoge boeterentes hebben berekend. De Vereniging Eigen Huis is daarom een proefproces gestart tegen een aanbieder van hypotheken. De ervaring met dit soort proefprocessen leert dat de definitieve uitkomst hiervan vaak meerdere jaren op zich laat wachten.

Gaat u in de komende tijd uw hypotheek vervroegd aflossen, dan is het in uw belang om de hoogte van de boeterente goed te controleren. Uiteraard zijn wij hier voor onze relaties ook alert op.

Neem direct contact op!

Al een aantal jaar stijgen de woningprijzen.

maart 12, 2018

Stijgen woningprijzen

 

De prijzen van woningen stijgen al geruime tijd. Toch blijft het kopen van een woning voor veel mensen aantrekkelijker dan het huren van een woning.

 

Stijging van de waarde van woning

Al achttien kwartalen op rij stijgen de huizenprijzen. De gemiddelde prijs van een woning bedraagt op dit moment €269.000,-. De oorzaken van de stijging van de huizenprijzen zijn dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn en dat er te weinig nieuwe woningen worden gebouwd.

Lage rente en hoge huren

De verwachting is dat de druk op de woningmarkt nog enige tijd zal voortduren. De rente bevindt zich nog altijd op een historische gezien laag niveau. Veel deskundigen verwachten wel een lichte stijging maar ook dan blijft de rente in hun visie laag.  Tegelijkertijd is te zien dat de huren blijven stijgen.  Zeker in de vrije sector ontwikkelen de huren zich explosief. Hierdoor wordt het kopen van een woning financieel steeds aantrekkelijker.

Niet alleen financieel voordeel

Het hebben van een eigen woning biedt vaak meer dan alleen financieel voordeel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen met een eigen woning tevredener zijn over hun woonomgeving dan mensen in huurwoningen.

 

Kom eens praten met onze adviseurs

Denkt u weleens om een (andere) woning te kopen maar twijfelt u of dit financieel mogelijk is? Aarzel dan niet en bel ons op voor een afspraak. Vaak kunnen wij in één gesprek u al een goed beeld geven of uw wensen wel of niet gerealiseerd kunnen worden. Wij denken graag met u mee!

 

Neem direct contact op!

 

‘ Hypotheek binnen een week ’ mag niet waarschuwt de AFM

maart 8, 2018

Hypotheek in een week

Reclame uitingen zoals ‘ Hypotheek binnen een week ’ mag niet waarschuwt de AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Reclames zoals ‘ Hypotheek binnen een week ’ en ‘ Hypotheek binnen 24 uur ’. Wie kent ze niet? Reclames die laten zien hoe snel en gemakkelijk het is om bij hen een hypotheek af te sluiten. Buiten het feit dat het bijna niet haalbaar is om een hypotheek zo snel af te sluiten. Waarschuwt de AFM dat reclames gebaseerd op de snelheid en gemak van het afsluiten van een hypotheek in strijdt is met de regels.

Waarom mag het niet?

Het kopen van een woning is een ingrijpende keuze. Hier zitten flinke financiële gevolgen aan voor de lange termijn. Het is dan ook belangrijk dat consumenten zich goed laten informeren en een goede weloverwogen beslissing kunnen maken. Een hypotheek binnen een dag of week geeft consumenten niet de ruimte om hier rustig over na te denken en de voor en nadelen van diverse constructies tegen elkaar af te wegen. Campagnes waarin consumenten worden gelokt met de snelheid van het afsluiten van een hypotheek zijn dan ook niet toegestaan. De AFM heeft de desbetreffende partijen hierover gewaarschuwd.

Begrip over snelheid

De AFM begrijpt wel dat in de huidige krappe woningmarkt het goed is dat de consument snel duidelijkheid krijgt over de financiering. De toezichthouder vindt het dan ook positief dat hypotheekverstrekkers de doorlooptijden van hypotheekaanvragen proberen te verkorten. Zolang dit allemaal maar zorgvuldig gebeurt én het belang van de consument voorop staat!

Is een hypotheek in een week of dag reëel?

Vaak geven de hypotheekverstrekkers aan dat de hypotheek binnen een week of dag geregeld kan worden, mits je alle benodigde documenten correct en direct aanlevert. Dit is vaak lastiger dan je in eerste instantie zou denken. Oké, recente salarisstroken, werkgeversverklaring en koopovereenkomst. Dat moet nog wel lukken. Maar wat denkt u van taxatierapporten en aangifte inkomstenbelasting? Dit soort zaken kosten vaak al een aantal weken om aan te vragen. Heeft u al deze documenten reeds in uw bezit? Dan gaat het bij veel andere hypotheekverstrekkers vaak ook al een stuk sneller!

Neem direct contact op!

 

AFM gaat strenger toezien op verificatieplicht voor kredietverstrekkers

maart 7, 2018

Strenger toezicht op verificatieplicht

De AFM gaat strenger toezien op de naleving van de verificatieplicht door ondernemingen die kredieten verstrekken boven €1000. Dit is volgens de AFM een belangrijke stap in het tegengaan van overkreditering en het voorkomen dat leningen niet in het belang van de klant zijn.

Van aanbieders van consumptief krediet wordt verwacht dat zij de inkomenspositie van klanten onderzoeken, de zogenoemde verificatieplicht. Bij kredieten van meer dan €1000 schrijft de wet voor dat de financiële situatie van de klant moet worden geverifieerd.

Zicht op financiële positie

Kredietaanbieders moeten er in dit geval voor zorgen dat zij voldoende informatie hebben over de financiële positie van hun klanten voordat zij een krediet verstrekken of overgaan tot verhoging van de kredietlimiet. Hierbij kan gedacht worden aan een loonstrook en bankafschriften. De kredietaanbieder moet beoordelen of de financiële situatie van de consument voldoende is om de last van een krediet te dragen. Hiermee wordt ongewenste ‘stapeling’ van verschillende kredieten voorkomen en de kans op betalingsproblemen verkleind.

De AFM zal er daarom op toe gaan zien dat aanbieders geen kredieten aanbieden of kredieten verhogen waarvan het totale kredietbedrag meer dan € 1000 bedraagt, als zij niet beschikken over voldoende informatie over de financiële positie van de consument.

 

Bron: www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2018/

Tevreden met de woning? Tevreden met het leven!

februari 5, 2018

Een leuk weetje: enkele conclusies uit recent onderzoek uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 

Bent u tevreden over uw woning?

Begin januari 2018 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek gepubliceerd waarin het verband werd gezocht tussen de mate waarin mensen tevreden zijn met hun woning en tevreden zijn met hun leven.  Het CBS komt tot de volgende constateringen

 • Ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving, geven aan tevreden te zijn met hun leven.
 • Van personen die aangeven ontevreden te zijn met hun woning is “slechts” 69% tevreden met hun leven.
 • De woonomgeving speelt ook een heel belangrijke rol bij de tevredenheid over het eigen leven.
 • Bewoners van een vrijstaande woning zijn vaker tevreden met hun leven (97%) dan mensen met een etagewoning (88%)