Schaarste aan goede woningen blijft nog wel even.

juni 7, 2017

 

De afgelopen jaren hebben laten zien dat de prijzen van woningen sterk kunnen schommelen. Zolang iemand in zijn woning blijft wonen en de woonlasten kan blijven betalen is er niet zo veel aan de hand. Het kan vervelend worden indien de woning moet worden verkocht, (bijvoorbeeld na een echtscheiding of in verband met ouderdom) en de schuld van uw hypotheek fors hoger is dan de verkoopwaarde van de woning op dat moment.

Hoewel ook ons kantoor geen ‘glazen bol’ heeft, zien wij toch veel ontwikkelingen die een sterke daling van de woningwaarde minder waarschijnlijk maakt. Zie hieronder deze belangrijke ontwikkelingen.

 • Om aan de vraag naar woningen te voldoen moeten er jaarlijs circa 80.000 woningen worden gebouwd. In de komende jaren wordt dit aantal niet gehaald. Voor 2017 wordt bijvoorbeeld verwacht, dat er “maar” 58.000 nieuwe woningen worden opgeleverd.
 • Er is sprake van een inhaalvraag. Ten tijde van de economische crisis hadden veel mensen financieel geen ruimte om een nieuwe woning te kopen. Jongeren bijvoorbeeld bleven langer bij hun ouders wonen.
 • Werkgelegenheid en vertrouwen nemen toe. De werkloosheid is snel gedaald. Ook het consumentenvertrouwen is fors gestegen. Beide ontwikkelingen leiden ertoe, dat meer mensen een woning kunnen en durven te kopen.
 • De rente over spaargeld is minimaal. De eerste bank is al gesignaleerd die over spaargeld 0 % rente biedt. De Nederlandsche Bank houdt rekening met het feit dat banken op enig moment ook aan particulieren een vergoeding gaan vragen over spaargeld. Bij bedrijfsmatige relaties komt dit al voor. Deze ontwikkeling leidt ertoe, dat consumenten op zoek gaan naar alternatieven voor hun spaargeld. Dit heeft onder meer tot gevolg dat het aantal mensen dat een woning koopt om deze vervolgens te verhuren, sterkt toeneemt.
 • Wilt u eens met ons praten over uw mogelijkheden om de aankoop van een woning te financieren? Neemt u dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

De aankoop van een woning is op de eerste plaats een middel om prettiger te wonen. Daarnaast kan het ook een aantrekkelijke vorm van vermogensvorming zijn. Zeker nu de rente zo laag is en de rente die betaald wordt fiscaal nog steeds gunstig wordt behandeld. Gaat u zich oriënteren op de aankoop van een woning? Ons advies is om eerst met onze deskundigen te praten. In dit gesprek kunnen wij samen met u onderzoeken of het verstandig is om de aan te kopen woning voor een deel met eigen middelen te financieren en welk bedrag u in uw situatie verantwoord kunt lenen. Met deze kennis kunt u gericht in de markt kijken welke woningen het best aan uw mogelijkheden en wensen tegemoetkomen. Doordat bij ons alle gegevens al bekend zijn op het moment dat u de woning van uw dromen heeft gevonden, kunnen wij snel de aanvraag voor de lening verzorgen.

In de markt waarin de vraag naar woningen groot is en het aanbod klein, is het voor kopers belangrijk snel te weten of zij de aankoop van een woning wel of niet kunnen financieren.

Wilt u eens met ons praten over uw mogelijkheden om de aankoop van een woning te financieren?

Gebreken aan de woning: Melden of onderzoeken?

juni 7, 2017

Met regelmaat komt het voor, dat kopers van een woning na de overdracht tot de ontdekking komen dat er onverwacht grote reparaties aan de woning moeten plaatsvinden. De vraag kan dan opkomen of de verkoper deze gebreken had moeten melden, of dat de koper de woning beter had moeten onderzoeken voordat hij deze kocht? In dit artikel zetten wij de hoofdzaken op een rij en geven we enkele tips.

Verkoper moet correcte informatie verschaffen

De verkoper van een woning heeft de verplichting om de koper correct te informeren over de eigenschappen en de gebreken van de woning. Geeft de verkoper bepaalde informatie, dan mag de koper van de juistheid van deze informatie uitgaan. Dit geldt ook voor bepaalde garanties die de verkoper afgeeft, bijvoorbeeld de garantie dat er in de woning geen asbest is verwerkt.

Verkoper niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken

De verkoper is in het algemeen niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken. Is de verf aan de buitenkant van de woning gebladderd, dan kan de koper de verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen. De koper kon dit immers zien bij de bezichtiging van de woning.

Koper heeft onderzoeksplicht

De koper heeft ook een onderzoeksplicht. Dat betekent dat de koper zelf de verplichting heeft om te onderzoeken of de woning gebreken vertoont. Dit kan via een bouwkundige keuring of door inschakeling van een aankoopmakelaar.

Gebreken moeten serieus zijn

Niet elk gebrek aan de woning geeft reden om de verkoper aansprakelijk te stellen. Het moet gaan om gebreken die het normale gebruik van de woning beperken. Hierbij moet dan gedacht worden aan ernstige lekkages, niet functionerende waterleidingen, beschadigde rioolafvoer, etc.

Bewijslast is zwaar

De koper die de verkoper aanspreekt op verborgen gebreken, heeft een zware bewijslast. De koper moet namelijk bewijzen:

 • Dat het gebrek ernstig is en een normaal gebruik van de woning in de weg staat.
 • Het gebrek al bestond ten tijde van de overdracht.
 • Dat de koper bij het voldoen van zijn normale onderzoeksplicht, het gebrek niet heeft kunnen ontdekken.
 • De verkoper het gebrek kende en dit bewust heeft verzwegen.

Verkopers nemen tegenwoordig in verkoopovereenkomsten steeds verdergaande clausules op die hen moet beschermen tegen claims van kopers.

Tips

Overweegt u een woning te kopen, dan hebben wij een aantal tips die het risico dat u onverwacht met grote kosten van reparatie geconfronteerd wordt, beperken:

 1. Weet u dat u in de komende tijd een woning gaat kopen? Overweeg dan tijdig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Deze verzekering kent meestal een wachttermijn van enkele maanden. Uiteraard kan deze verzekering niet meer worden afgesloten op het moment dat er al een geschil is.
 2. Overweeg bij aankoop een aankoopmakelaar in te schakelen. Goede makelaars kennen de woonomgeving en zijn bekend met veel voorkomende gebreken bij het betreffende type woning. Makelaars, zeker in kleinere gemeentes, zijn vaak ook bekend met de ervaringen van eerdere kijkers naar de woning.
 3. Uitspraken van verkopers en gegeven garanties hebben alleen waarde, indien de koper deze nadien ook kan bewijzen. Het is dus belangrijk, dat de verkoper deze schriftelijk doet of dat de koper deze voor de overdracht schriftelijk aan de koper bevestigd.
 4. In zijn algemeenheid geldt dat naarmate de woning ouder is, bepaalde noodzakelijke reparaties eerder te verwachten zijn. Het is dan ook verstandig bij het bepalen van het maximaal bedrag dat geleend gaat worden ervoor te zorgen, dat er ruimte over blijft om deze reparaties te kunnen financieren.

Hypotheken: 30 jaar rentevast en verhuizen

juni 7, 2017

In de afgelopen periode is er in de media het nodige geschreven over de mogelijkheid om bij het aangaan van een hypotheek de rente voor 30 jaar vast te zetten. De daaruit voortvloeiende vraag is of dit verstandig is indien u mogelijk binnen 30 jaar weer gaat verhuizen. In dit artikel zetten wij de voor- en nadelen van 30 jaar rentevast in relatie tot verhuizen voor u op een rij.

Indien u een hypotheek afsluit, maakt u met de geldverstrekker een afspraak voor de periode waarbinnen de rente voor u gelijk blijft. De hypotheekrente is tegenwoordig historisch laag. Op dit moment is de rente voor een korte periode rentevast lager dan voor een langere termijn rentevast. De verschillen zijn echter beperkt. De rente voor 10 jaar vast schommelt rond de 2 %. Terwijl die voor 30 jaar vast zich rond de 3 % beweegt.

Veel mensen willen maximale zekerheid en kiezen voor een lange rentevaste periode. Op die manier denken zij zekerheid te hebben, dat ook wanneer de rentes voor nieuwe hypotheken stijgen, zij de lage rente blijven betalen die zij nu afspreken.

Op zich klopt deze redenatie. Waar de Vereniging Eigen Huis echter terecht op heeft gewezen, is, dat u bij een aantal geldverstrekkers deze vaste rente niet kan meenemen, indien u tussentijds naar een andere (bijvoorbeeld grotere) woning gaat verhuizen. Op dat moment moet een nieuwe hypotheek worden afgesloten tegen de op dat moment geldende, mogelijk (veel) hogere hypotheekrente.

Zou u bij de aankoop van een woning dus zeker weten dat u binnen 10 jaar gaat verhuizen, dan heeft het weinig zin om bij die betreffende geldverstrekker de hypotheekrente 30 jaar vast te zetten. In dat geval is het verstandiger om te kiezen voor de lagere rente van 10 jaar vast.

Maar er zijn ook geldverstrekkers bij wie de hypotheek, inclusief de nu afgesproken rente, bij verhuizing wel kan worden meegenomen. In dat geval hebt u de zekerheid, dat u over de volledige periode recht heeft op de lage rente die u nu afspreekt. Dit geeft zekerheid over de hoogte van de woonlasten. Als onafhankelijk hypotheekadviseur kunnen wij u precies vertellen bij welke geldverstrekkers dit wel en niet mogelijk is.

De keuze voor een rentevast periode is slechts één van de onderdelen waarover goed moet worden nagedacht bij het kiezen van een hypotheek. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: hoe lang denkt u in de aan te kopen woning te blijven wonen en hoe belangrijk vindt u stabiele woonlasten?  Daarnaast zijn er nog veel andere zaken waar geldverstrekkers onderling verschillen in de voorwaarden die zij hanteren. Ons kantoor is gespecialiseerd in hypotheken. Wij nemen graag de tijd om samen met u te onderzoeken welke geldverstrekker een aanbod kan doen dat het beste past bij uw specifieke wensen en behoeften. Neem gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

 

Kans op stijging hypotheekrente neemt toe.

juni 7, 2017

Als kantoor houden wij rekening met de kans dat de hypotheekrente in de komende tijd gaat stijgen. In dit artikel leggen wij uit waarop onze verwachting is gebaseerd.

Rente is al lange tijd historisch laag

De hypotheekrente bevindt zich al langere tijd op een historisch gezien laag niveau. Veel consumenten hebben hiervan geprofiteerd door bijvoorbeeld de rente van hun hypothecaire lening voor een lange periode vast te zetten. Was in het verleden een rentevaste periode van 10 jaar een veel gemaakte keuze. Tegenwoordig kiezen steeds meer woningeigenaren ervoor om de hypotheekrente voor een periode van 20 jaar of langer op het huidige lage niveau vast te zetten. Als kantoor denken wij dat de kans toeneemt dat de hypotheekrente in de komende tijd een stijging zal laten zien.

Extra kapitaaleisen

De laatste financiële crisis heeft wereldwijd aangetoond dat banken kwetsbaar zijn. Banken die in financiële problemen komen, kunnen grote schade veroorzaken bij spaarders. Maar ook de economie in totaliteit wordt ernstig geschaad, indien er twijfel gaat ontstaan over de vraag of banken wel in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen. Politiek en toezichthouders willen daarom dat banken gaan beschikken over meer eigen vermogen.

Strengere liquiditeits- en kapitaaleisen maken het voor banken duurder om leningen in het kader van hypotheken te verstrekken. Deze extra kosten kunnen banken doen besluiten de rente te verhogen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) acht het niet onmogelijk dat hierdoor de hypotheekrente met 1 % gaat stijgen.

Marges onder druk

Banken trekken aan de ene kant geld aan waarvoor ze rente betalen en aan de andere kant lenen ze geld uit waarvoor ze rente ontvangen. Het verschil tussen de rente die de bank betaalt en de rente die de bank ontvangt, is de marge waaruit de bank alle bedrijfskosten moet financieren.

In de periode tussen 2010 en eind 2015 bedroeg de brutomarge voor banken op nieuwe hypotheken tussen de 2 en 3%. Doordat de rente voor nieuwe hypotheken momenteel erg laag is en veel woningeigenaren leningen vervroegd aflossen, daalt de brutomarge bij banken fors. Volgens opgave van De Nederlandsche Bank bedraagt de brutomarge voor banken bij hypotheken nu nog maar rond de 1,5 %. Dit is het laagste niveau sinds 2009.

Niemand die het met zekerheid kan zeggen

Niemand en dus ook ons kantoor niet, kan met zekerheid de ontwikkeling van de rente voorspellen. Wij adviseren onze relaties echter wel om rekening te houden met een mogelijke rentestijging in de komende periode. Daarbij adviseren wij om bij financiële beslissingen ervoor te zorgen dat er ruimte blijft om een dergelijke rentestijging te kunnen opvangen.

We bespreken graag uw mogelijkheden voor meer zekerheid

Zoekt u de zekerheid, dat de huidige, lage hypotheekrente ook in de toekomst voor u blijft gelden? Wij bekijken graag voor u de mogelijkheden.

 

Weet u wanneer u klaar bent met aflossen?

mei 18, 2017

Kies voor de zekerheid van een persoonlijke lening

Het gaat beter met onze economie en de huizenmarkt, maar wat voor invloed heeft dit op uw krediet? Heeft u op dit moment nog een doorlopend krediet? Dan is de rente variabel en mogen banken op ieder moment deze rente verhogen. Daarom kan het verstandiger zijn om uw doorlopend krediet om te zetten in een persoonlijke lening. In deze blog zullen we uitleggen wat een persoonlijke lening is en wat de voordelen hiervan kunnen zijn voor u.

De kenmerken van een persoonlijke lening

 • Uw historisch lage rente staat vast
 • U heeft zekerheid wanneer u van uw krediet af bent
 • U mag bij al onze leningen boetevrij aflossen
 • Meerdere kredieten samenvoegen mogelijk

Let op: Wist u dat de meeste banken vanaf uw 60ste de maandlast verhogen naar 2% van uw kredietlimiet?

Neem contact met ons op, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u ook in de toekomst profiteert van een historisch lage rente en betaalbare maandlast!

Oververhitting van de woningmarkt

mei 9, 2017

Woningmarkt raakt overspannen

In steeds grotere delen van Nederland raakt de woningmarkt “overspannen”. Het aantal te koop staande woningen is in een relatief korte periode sterk gedaald. Waar een paar maanden geleden elke koper de keuze had uit minimaal zes woningen die voldeden aan de vooraf gestelde eisen, is dit aantal nu al gedaald tot onder de drie. Nieuw is ook dat steeds meer woningen verkocht worden voor de vraagprijs, of zelfs hoger dan de vraagprijs. De ruimte om als koper te onderhandelen is veel minder dan bijvoorbeeld een jaar geleden.

Belangrijke voorbehouden bij aankoop van een woning

Bij de aankoop van een woning is het gebruikelijk dat de koper richting de verkoper minimaal twee voorbehouden maakt: een voorbehoud van bouwkundige keuring en een voorbehoud van financiering.

Bij het voorbehoud van bouwkundige keuring wordt de koop aangegaan onder de voorwaarde dat bij een onderzoek door een bouwkundige niet blijkt dat er ernstige, bouwkundige gebreken zijn, die een grote investering van de koper vragen om deze gebreken te herstellen.

Bij het financieringsvoorbehoud gaat het om het beding dat de koper op marktconforme voorwaarden een hypothecaire financiering kan aangaan, die vereist is om de koopsom te financieren.

Beide voorbehouden zijn voor kopers erg belangrijk. Want in de koopovereenkomst staat vaak ook een bepaling, dat, indien de koper de woning niet afneemt, hij een boete van minimaal 10 % van de koopsom moet betalen. Zonder het financieringsvoorbehoud betekent dit, dat wanneer iemand een koopovereenkomst aangaat voor een woning van bijvoorbeeld € 250.000,- en er vervolgens blijkt dat hij toch geen hypotheek voor dat bedrag kan krijgen, hij wel € 25.000,- boete aan de verkoper moet betalen. Het financieringsvoorbehoud geeft de koper de belangrijke bescherming dat, indien geen hypotheek kan worden verkregen, de koop zonder boete ontbonden kan worden.

Aankoop zonder voorbehouden

In de huidige markt is de vraag naar woningen zo groot, dat verkopers zich kunnen veroorloven om niet langer met deze voorbehouden akkoord te gaan. De woning wordt dan verkocht aan kopers die het risico dat zij geen passende financiering krijgen, aandurven. Of dat aan de woning aanzienlijke kosten voor bouwkundige gebreken gemaakt moeten worden.

Ons advies is, om contact met ons op te nemen nog voordat u zich gaat oriënteren op de woningmarkt. Wij kunnen dan een goede indicatie geven, tot welke koopsom een financiering voor u mogelijk is. Vindt u de woning van uw dromen en wenst de verkoper geen financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst op te nemen? Dan kunt u een betere inschatting maken of dit voor u een acceptabel risico is of niet.

Klik hier voor een gratis en vrijblijvend advies!

Check tussentijds uw hypotheeksituatie

mei 9, 2017

Indien u in het verleden voor de financiering van uw woning een hypotheek heeft afgesloten, adviseren wij u om regelmatig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij beoordelen of bepaalde aanpassingen in uw financiële situatie wenselijk zijn. Wij geven u hieronder zes situaties die wij tijdens onze hypotheekchecks met enige regelmaat tegenkomen.

1. Veel mensen hebben in het verleden voor een zogenaamde aflossingsvrije hypotheek gekozen. Anders dan de naam doet vermoeden, moet de hypotheekschuld op enig moment wel degelijk worden afgelost. Wellicht dat hiervoor via een levensverzekering wordt gespaard of bent u van plan om dit terug te betalen met de opbrengst uit verkoop van uw huis. Levert de verkoop van uw huis niet voldoende op? Dan blijft u met een restschuld achter! Belangrijk is dus dat u inzicht heeft wanneer de aflossing moet plaatsvinden en of u op dat moment voldoende financiële middelen heeft.

2. De rente over de hypothecaire lening mag u maximaal 30 jaar van uw belastbaar inkomen aftrekken. Deze beperking is in 2001 ingevoerd. Dat betekent dat in 2031 de eerste groep consumenten er mee geconfronteerd wordt, dat de hypotheekrente niet langer van hun belastbaar inkomen afgetrokken kan worden. Hun netto woonlasten kunnen daardoor sterk stijgen. Het is verstandig om tijdig te weten of, en zo ja, per wanneer dit in uw situatie gaat gelden.

3. Als eigenaar van een woning krijgt u te maken met een huurwaardeforfait. Dit is een fictief bedrag dat u bij uw inkomen moet optellen en waarover u dus belasting moet betalen. Dit hoeft niet indien u geen hypotheekrente opvoert. Heeft u op dit moment nog maar een beperkte hypotheekschuld dan kan het aantrekkelijk zijn de hypotheek verder af te lossen. Wat voor u voordelig is, kunnen wij uiteraard voor u berekenen.

4. De rente die u over uw hypotheek betaald, is samengesteld uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen kan zijn de risico-opslag. Dat is een vergoeding die de geldverstrekker rekent voor hypotheken met een bepaald risico. Over het algemeen geldt dat naarmate het geleende bedrag hoger is ten opzichte van de waarde van de woning, de renteopslag ook hoger is. Heeft u echter door de tijd een fors deel van uw schuld afgelost of is de waarde van de woning fors gestegen? Dan kan het zijn dat deze risico-opslag niet meer terecht is. U kunt dan de geldverstrekker verzoeken deze opslag te laten vervallen. Per geldverstrekker is er een verschillend beleid. Zo is er een bank die bij het bepalen van de risico-opslag ook kijkt naar het vermogen dat de woningeigenaar op een vermogensrekening heeft staan.

5. De hypotheekrenteaftrek geschiedt tegen het voor u geldende maximale tarief van de inkomstenbelasting. Sinds 2013 vindt er echter jaarlijks een daling plaats van 0,5 %. In 2017 is daardoor het maximale tarief waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken 50 %. In 2041 is dit dan gedaald tot 38 %. Feitelijk betekent dit dat daarmee ook de netto woonlasten kunnen stijgen. Het is verstandig dat u van deze ontwikkeling in de toekomst op de hoogte bent en hiermee rekening kunt houden.

6. Tot slot de hoogte van de rente. De rente is nu laag. Betaalt u nu een hogere rente, dan kan het aantrekkelijk zijn om uw bestaande hypotheek over te sluiten. Maar ook kan het verstandig zijn om na te denken om de rentevaste periode voor een langere periode vast te leggen.

Het zijn enkele voorbeelden waarom het verstandig is om uw hypotheeksituatie regelmatig met ons te bespreken. Wanneer u contact met ons opneemt weet u snel of er besparingen mogelijk zijn en hoe uw hypotheeksituatie er in de komende jaren uit ziet.

Klik hier voor een gratis en vrijblijvend advies!

Veranderde regelgeving bij boeterente

mei 8, 2017

Rentevaste periode

Indien u met een geldverstrekker een hypotheekovereenkomst afsluit, spreekt u af voor welke periode u de rente wilt vastzetten. Dan kan 1 jaar zijn, maar ook 5,10,15 of 20 jaar. Zelfs periodes van 30 jaar zijn mogelijk. Het grote voordeel hiervan is, dat u zekerheid heeft dat – mocht de hypotheekrente in de komende jaren stijgen – u hier geen last van ondervindt. Uw rente staat immers vast.

Het geld dat de bank aan u leent, heeft de bank echter zelf ook geleend. Het liefst van iemand die het geld net zo lang aan de bank wil uitlenen, als u het van de bank wilt lenen. U betaalt daarbij een hogere rente dan de bank betaalt voor het lenen van dit geld. Dit verschil is feitelijk de marge voor de bank. Van dit verschil betaalt de bank haar bedrijfskosten, het risico dat de bank loopt en het draagt bij aan de winst van de bank.

Wanneer u de lening eerder aflost dan was afgesproken, en de rente inmiddels is gedaald, kan er een probleem ontstaan. Wij geven een fictief voorbeeld.

De bank maakt met een spaarder de afspraak dat hij € 100.000,- voor 20 jaar, tegen een rente van 4,5 % leent. Vervolgens leent de bank dit bedrag aan u uit. Ook voor 20 jaar, maar dan tegen een rente van 5 %. Nu besluit u na 10 jaar de lening in één keer af te lossen. Op dat moment is de rente in de markt nog maar 2,5 %.

Voor de bank heeft dit dan de volgende gevolgen:

·         de bank moet degene van wie zij de € 100.000,- heeft geleend nog 10 jaar, 4,5 % rente betalen;

·         de bank krijgt van u de € 100.000,- terug, maar kan deze nu nog maar tegen 2,5 % uitlenen. De bank heeft dus de komende tien jaar verlies. Dit doordat u anders dan afgesproken, de lening eerder wenst af te lossen.

Boeterente door oversluiten hypotheek

Banken rekenen daarom in dit soort situaties kosten. De hoogte van die kosten worden bepaald door het hypotheekbedrag, het aantal termijnen dat u eerder aflost en het verschil tussen de actuele hypotheekrente en de afgesproken rente. De kosten die in rekening worden gebracht kunnen hoog zijn en makkelijk in de tienduizenden euro’s lopen. Vervroegde aflossing is dus alleen interessant wanneer u een nieuwe hypotheek tegen een zodanig lage rente afsluit, dat u deze boete binnen een aantal jaar terugverdient.

Banken waren eerder vrij om zelf te bepalen op welke wijze ze de boeterente berekenden. Dit stond vervolgens opgenomen in de hypotheekovereenkomst. De Europese Unie heeft ter bescherming van de consument hier een stokje voor gestoken. Sinds 2014 mogen banken alleen nog maar hun werkelijke schade als boete in rekening brengen. Het blijkt nu, dat niet alle banken dit even correct doen. Dit is voor de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanleiding om in detail voor te schrijven hoe banken deze boetes moeten berekenen. Tevens is bepaald, dat banken die sinds 2014 te hoge boetes hebben berekend, het teveel in rekening gebrachte bedrag aan de consument moeten restituer

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op uw hypotheeklasten door de veranderde regelgeving?
Klik hier voor een gratis en vrijblijvend advies!

Hou rekening met periodieke bijdrage VvE bij woonlasten!

mei 8, 2017

Ons kantoor adviseert dagelijks klanten over de financiering van hun woning. Wij zien kopers vooral kijken naar de koopprijs van de woning en de kosten van de hypotheek. De eigen periodieke bijdrage, van bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaren (VvE), krijgt echter veel minder aandacht. Graag leggen wij kort uit waarom het verstandig is ook kritisch naar deze kosten te kijken.

Vereniging van Eigenaren – VvE

Wanneer één gebouw is onderverdeeld in meerdere los te verkopen appartementen dan moet er een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Via de VvE worden alle eigenaren van het gebouw, mede-eigenaar van de grond waarop het gebouw staat. Via de VvE wordt ook het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken geregeld. Wat gemeenschappelijk of privé is, staat beschreven in de splitsingsakte. Bij onderhoud van gemeenschappelijke zaken kun je denken aan schoonmaakkosten, onderhoud lift, verlichting gemeenschappelijke ruimtes, verzekeringen, etc. Daarnaast dient de VvE 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw te reserveren voor toekomstig (groot-)onderhoud en onvoorziene uitgaven. Blijken de kosten hoger dan gedacht? Dan zullen alle eigenaren extra moeten bijdragen. Al deze kosten worden periodiek – meestal eenmaal per maand – betaald door de leden van de VvE, dit zijn de zogenaamde ‘servicekosten’. Door de koop van een appartement wordt u automatisch lid van de VvE. U kunt dit lidmaatschap niet weigeren of opzeggen. Het is dan ook wettelijk verplicht om uw deel van de kosten van de VvE te dragen.

Hogere woonlasten door VvE

Naast rente, aflossing en verzekeringen kunnen de eigen bijdragen aan de VvE een  relevant deel van de woonlasten gaan uitmaken. Bij de keuze van de woning, maar ook bij het berekenen van de hypotheek, is het belangrijk goed zicht te hebben op deze periodieke kosten. Hierdoor kan er goed bekeken worden wat er na betaling van de woonlasten overblijft om “van te leven”.

Onze adviseurs nemen deze kosten uiteraard mee, wanneer zij met u over de financiering van de woning praten.

Klik hier voor een gratis en vrijblijvend advies!

BKR registratie door afsluiten van mobiel abonnement?

mei 8, 2017

Mobiel abonnement is consumptief krediet

Bij de meeste mobiele abonnementen krijgt u zonder bijbetaling een nieuwe telefoon. U betaalt daarna elke maand een vast bedrag voor uw abonnement en de nieuwe telefoon. De Hoge Raad heeft in 2014 bepaald, dat er bij een dergelijk abonnement sprake is van een consumptief krediet voor de financiering van de nieuwe telefoon.

Vanaf 1 mei moeten providers die op deze wijze aan consumenten een telefoon van meer dan 250 euro ter beschikking stellen, dit gaan behandelen als een consumptief krediet. Dit betekent dat ze, voordat ze een abonnement kunnen afsluiten, een overzicht hebben van uw inkomsten en woonlasten. Ook moeten ze bij het Bureau Krediet Registratie, BKR, controleren of de klant andere leningen heeft en hoe het betaalbedrag van de klant is. Het krediet voor de telefoon moet vervolgens ook worden ingeschreven in het BKR register.

Consequenties voor uw hypotheek

Welke consequenties heeft dit voor uw hypotheek?

 • Wanneer u het abonnement van uw telefoon niet op tijd betaald, kan dit leiden tot een negatieve BKR registratie. Als u in de toekomst een hypotheekaanvraag doet, zal de kredietverstrekker het BKR register raadplegen. Een negatieve registratie kan vervolgens leiden tot problemen bij het verkrijgen van een hypotheek.
 • De kosten van het abonnement worden onderdeel van uw maandlasten. Samen met uw inkomsten bepalen deze maandlasten het maximale bedrag dat de kredietverstrekker wilt uitlenen voor een hypotheek. Een mobiel abonnement kan er op deze wijze voor zorgen dat het maximale bedrag voor uw hypotheek duizenden euro’s lager is dan zonder mobiel abonnement.

Er vindt geen registratie bij het BKR plaats als u de telefoon in een keer afrekent. Wilt u binnenkort een hypotheek afsluiten en wilt u daarnaast ook een nieuwe telefoon? Dan is het verstandig om de nieuwe telefoon in een keer te betalen. Hierdoor voorkomt u een BKR registratie die invloed heeft op het maximale bedrag dat u kunt lenen voor uw hypotheek.

Wilt u weten welke consequenties deze Hoge Raad uitspraak heeft voor uw persoonlijke situatie?

Klik hier voor een gratis en vrijblijvend advies!